اواکو اولین در ایران

قطعات بتنی پیش ساخته

سقف بتنی پیش ساخته هالوکور – سقف بتنی پیش ساخته دابل تی – تیرچه بتنی پیش تنیده – تیر برق بتنی

سنگ مصنوعی – جدول نیوجرسی اداره راه و راه بند – تیرچه بتنی – دیوار محوطه بتنی پیش ساخته

دیوار حائل ( لاک بلاک ) – باکس بتنی آماده – سوله بتنی پیش ساخته –جدول

بلوک – کف پوش – فونداسیون بتنی پیش ساخته – بتن پیش تنیده

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

hollowcore slabs

هالوکور از پیش تنیده

اطلاعات بیشتر …

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

Precast Walls

دیوار محوطه پیش ساخته

اطلاعات بیشتر …

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

JERSEY BARRIERS

بلوک نیوجرسی

اطلاعات بیشتر …

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

LOCK BLOCKS

دیوار لاک بلاک

اطلاعات بیشتر …

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

concrete box culvert

باکس بتنی

اطلاعات بیشتر …

هالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیدههالکور - نیو جرسی – دیوار بتنی - بتن پیش ساخته پیش تنیده

Utility Poles

تیرهای بتنی

اطلاعات بیشتر …